Dag Wiréns distinkta och stämklara stråkkvartetter framförs med tilltalande friskhet.

Först kan jag konstatera att ljudupptagningen är tillräckligt tydlig. Något basfattig och med en lätt instängd klang, men stämmorna hörs. Och det är av yppersta vikt i den här musiken som karakteriseras av flerstämmighet och rytmisk vigör. Dag Wiréns speciella blandning av klassiskt rena linjer och modernistiska färgningar behöver tydligheten. Tonsättaren brukade förklara att han strävade efter att underhålla och förnöja med lyssnarvänlig musik i modern tappning. Eller för att uttrycka det annorlunda: i Wiréns musik kombineras på ett effektfullt vis klarhet och hantverkskunnande – inom tonalitetens ramar.

Det fyra stråkkvartetterna på skivan (den första stråkkvartetten drogs tillbaka av tonsättaren) är utmärkta exempel på Wiréns luftiga tonspråk. Verken är komponerade mellan 1935 och 1970 och speglar tonsättarens utveckling: från det optimistiskt ungdomliga, via mer behärskad vitalitet till harmoniskt kärvare och mer allvarsmättade stämningar. Den fjärde och särskilt femte kvartetten bär också spår av influenser från två av 1900-talets främsta kvartettskapare – Béla Bartók och Dmitrij Sjostakovitj. En rytmisk friskhet är också ett tydligt signum i de här fyra verken.

Det rytmiska och stämklara präglar även Wirénkvartettens spel. Det finns tolkningar som bättre tar fasta på musikens klangliga aspekter och skapar större variation i dynamiken. Å andra sidan är samspelet gediget; inget instrument tillåts dominera över de andra (vilket inte sällan sker i stråkkvartettsammanhang om första violinen tar för stor plats). Det är ett givande och tagande som på ett fint sätt belyser musikens flerskiktade karaktär.

Jörgen Lundmark

 


Wirén
Stråkvartett 2 till 5
Solister Hans Elvkull violin, Roger Olsson violin,
Linn Elvkull viola, Hanna Thorell cello
Naxos 8.573588

About The Author